เหมืองแร่

ธุรกิจเกษตรกรและเหมืองแร่ ธุรกิจที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศไทย !!

ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องของพื้นที่ ๆ มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางธรรมชาติที่ใช้สำหรับการเป็นวัตถุดิบในการผลิตให้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทำให้ในเรื่องของเศรษฐกิจและธุรกิจในด้านอุตสาหกรรมการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศก็มีความต้องการที่จะมาทำการลงทุนเพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจในด้านนี้

ในประเทศไทยทรัพยากรที่มีผลผลิตและเป็นวัตถุดิบที่สำคัญที่ประเทศไทยนั้นมีมากที่สุดนั้นคือ การเพาะปลูกข้าว ที่ประเทศไทยนั้นมีดินที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางแร่ธาตุและสารอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืชพันธุ ผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ ที่นิยมนำมาเป็นสินค้าและวัตถุดิบสำหรับการส่งออกหรือไว้ใช้เองในการดำเนินชีวิต

ร้อยละ30 ของประชากรในประเทศไทยนั้นได้มีการประกอบอาชีพในเรื่องของการทำเกษตรและการทำธุรกิจเกี่ยวกับการทำไร่ ทำนาหรือการเพาะปลูกพืชผัก ผลไม้ ที่เหมาะสมกับสภาพของแวดล้อมของประเทศไทยที่เหมาะสมในเรื่องของการเพาะปลูกหรือการทำเกษตรกร

แต่ในประเทศไทยนั้นก็ไม่ได้มีดีเพียงแค่เรื่องของการเพาะปลูกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะภายในประเทศไทยเองก็มีสิ่งที่มีความสำคัญอย่างที่เกิดจากการธรรมชาติที่สามารถทำเป็นแหล่งธุรกิจได้ คือ ทรัพยากรทางเหมืองแร่ ซึ่งในประเทศไทยเองนั้นก็เต็มไปด้วยหิน แร่ธาตุ สิ่งอำพัน ที่เกิดจากธรรมชาติและถูกฝังกลบเอาไว้ในดินหรือถ้ำ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการทำเหมืองแร่ขึ้นเพื่อที่จะนำแร่หรือสินแร่สำคัญ ๆ ที่อยู่ในหินหรือถ้ำที่มีการหมักหมนมาเป็นเวลานานทำให้กลายเป็นแร่ชนิดต่าง ๆ ขึ้น ดังนั้นธุรกิจการทำเหมืองแร่จึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยจากการที่มีนักลงทุนชาวต่างประเทศได้มีความสนใจในความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยที่มีทั้งดินที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกและแร่ หรืออำพันที่อย่าภายในเหมือง จึงทำให้เกิดข้อเสนอในเรื่องของการลงทุนที่มีความต้องการที่จะแสดงความเป็นเจ้าของให้ได้เป็นสินทรัพย์ของตัวเองได้

ทำให้ธุรกิจการทำเหมืองแร่ภายในประเทศไทยเองก็เป็นแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญสำหรับเงินทุนที่ได้มีเข้าประเทศไทยจากการทำธุรกิจประเภทนี้

ประเทศไทยจึงเรียกได้ว่าเป็นแหล่งที่รวมการทำธุรกิจสำหรับชาวต่างประเทศที่มีความต้องการที่จะมาทำการลงทุนเพื่อนำวัตถุดิบจากประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีคุณภาพ เพื่อส่งออกไปยังประเทศอื่นหรือทำรายได้ให้แก่ธุรกิจตัวเองที่ได้มีการมาลงทุนในประเทศไทย จึงทำให้การทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรและการทำเหมืองแร่ภายในประเทศไทยนั้นก็เป็นแหล่งธุรกิจที่สร้างรายได้ให้เข้ามาสู่ภายในประเทศไทย3